Wyrok TSUE korzystny dla frankowiczów

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał dziś (29. kwietnia) ważne dla frankowiczów orzeczenie w sprawie C-19/20.

Pytania do TSUE skierował Sąd Okręgowy w Gdańsku – sprawa dotyczyła zawartej w 2008 roku umowy kredytu indeksowanego z ówczesnym bankiem BPH (obecnie GE Money Bank). Umowa ta miała specyficzną konstrukcję – zawierała co prawda jasne klauzule indeksacyjne odnoszące się do średniego kursu NBP (nie zaś kursu ustalanego przez sam bank, jak ma to miejsce w typowych umowach frankowych), niemniej nie zawierała m.in. jasnego sposobu ustalania marż banku. Dodatkowo, strony w 2011 roku zawarły aneks precyzujący także sposób ustalania marży banku. Kredytobiorcy zdecydowali się jednak pozwać bank. Continue reading

Stawiennictwo świadka w sądzie w dobie pandemii COVID-19

Panująca sytuacja epidemiczna wymogła wdrożenie szczególnych procedur w sądach. Dość wskazać, że przy wejściu do budynku weryfikacji podlegają dane osobowe, a następnie mierzona jest temperatura i dezynfekowane dłonie. O czym jeszcze warto wiedzieć z perspektywy świadka w dobie pandemii COVID-19?


CHOROBA, KWARANTANNA, KONTAKT Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ

Po pierwsze: zdrowie jest najważniejsze. Osoby wezwane w charakterze świadka powinny stawić się w sądzie, jest to oczywiste i potrzebne, celem sprawnego procedowania przez sąd. Nie ma jednak charakteru bezwzględnego –  zasadą jest, że jeśli stan zdrowia uniemożliwia świadkowi wykonanie obowiązku, powinien poinformować o tym sąd. Continue reading

Niedozwolone postanowienia w umowie kredytu frankowego (cz. 2)

W poprzednim tekście omówiliśmy przesłanki, które winny spełniać postanowienia umowy, aby można było traktować je jako abuzywne, tj. niedozwolone. Kiedy dochodzi jednak do oceny konkretnego postanowienia i co oznacza, że takie postanowienie nie wiąże konsumenta?


CHWILA OCENY PRZESŁANEK ABUZYWNOŚCI

Zgodnie z art. 3852 Kodeksu cywilnego, “Oceny zgodności postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy, biorąc pod uwagę jej treść, okoliczności zawarcia oraz uwzględniając umowy pozostające w związku z umową obejmującą postanowienie będące przedmiotem oceny”. Continue reading

Przyrzekam uroczyście, że będę mówił szczerą prawdę – czyli o przebiegu rozprawy z perspektywy świadka

Złożenie wniosku o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka jest jednym z podstawowych wniosków dowodowych w procedurze cywilnej. Składamy go, chcąc wykazać swoje stanowisko zgodnie z zasadą ciężaru dowodu i mamy nadzieję, że świadek stawi się na rozprawie i udzieli odpowiedzi na pytania. Jednak dla osób nieobcujących z sądem, wykonanie obowiązku stawiennictwa często wiąże się z silnymi emocjami, m.in. stresem spowodowanym nową sytuacją i niewiedzą, co się wydarzy. Jak zatem wygląda rozprawa i czego świadek może spodziewać się w jej toku?


ODEBRALIŚMY WEZWANIE

W pierwszej kolejności dochodzi do doręczenia wezwania do stawiennictwa. Treść tego dokumentu wynika z przepisów procedury cywilnej. Zgodnie z art. 262 k.p.c., Sąd, wzywając świadka, wymieni w wezwaniu imię, nazwisko i zamieszkanie wezwanego, miejsce i czas przesłuchania, nazwiska stron i przedmiot sprawy oraz zwięzłą osnowę przepisów o karach za pogwałcenie obowiązków świadka, a ponadto o zwrocie wydatków koniecznych, związanych ze stawiennictwem do sądu, oraz o wynagrodzeniu za utratę zarobku. Continue reading

Niedozwolone postanowienia w umowie kredytu frankowego (cz. 1)

W dyskusji o roszczeniach osób posiadających kredyt w obcej walucie często podnoszone są argumenty sprowadzające się do stwierdzeń, iż  “kredytobiorca wiedział co podpisuje”, “bank niczego nie ukrywał”, “ryzyko walutowe powinien ponosić wyłącznie kredytobiorca” – bo przecież “wszystko było czarno na białym”. Okazuje się jednak, iż mimo pierwotnej zgodności stron co do treści umowy, w sporach sądowych rację coraz częściej przyznaje się kredytobiorcom. Wszystko z powodu klauzul abuzywnych. Czym zatem są takie klauzule i jaki jest ich wpływ na ważność całej umowy kredytowej?

Klauzule abuzywne, czyli niedozwolone postanowienia umowne, to takie zapisy w umowie zawieranej z konsumentem (konkretny paragraf, punkt, zdanie), które – mimo podpisania umowy przez obie strony i pierwotnej zgody na jej zapisy – nie wiążą konsumenta. Continue reading

Prawo po stronie frankowiczów. Sąd Najwyższy przesądził – przy unieważnieniu kredytu frankowego stosujemy zasadę dwóch kondykcji.

16 lutego 2021 roku trzyosobowy skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego podjął uchwałę w sprawie III CZP 11/20, zgodnie z którą w przypadku unieważnienia umowy kredytowej stronie, która spłaca kredyt, przysługuje roszczenie o zwrot wpłaconych środków pieniężnych jako świadczenia nienależnego niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie jest dłużnikiem banku z tytułu nienależnie otrzymanej kwoty kredytu. Continue reading

Stanowisko ws. wyroku TK sygn. akt K 1/20

W ubiegłym tygodniu opublikowano uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego, że przepis pozwalający na przerwanie ciąży, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby, jest sprzeczny z Konstytucją. Oznacza to, że po ponad trzech miesiącach od ogłoszenia tego kontrowersyjnego i trudnego wyroku, wreszcie mamy możliwość zapoznania się z argumentacją, która doprowadziła do takiego orzeczenia.

Nas ona nie przekonuje.

Dlaczego? Continue reading

CASE STUDY: SPÓŁKA JAWNA W 24 GODZINY

Niedawno zgłosili się do nas Klienci, którym zależało na szybkim rozpoczęciu działalności gospodarczej w możliwie prostej formie prawnej, która pozwalałaby im na podstawowe zabezpieczenie ich wzajemnych interesów (jako wspólników), pozostawiając jednocześnie możliwie dużą swobodę w prowadzeniu biznesu.

Naturalnym wyborem wydaje się być w takim przypadku założenie ciągle dość popularnej spółki jawnej. Continue reading

OJCIEC FOTOGRAFII

Prawo autorskie: prawo po stronie fotografa, część I

Zdjęcia wykonane przez fotografa, co do zasady podlegają ochronie wynikającej z prawa autorskiego.  Poniżej kilka słów o osobistych, niezbywalnych prawach autorskich do utworu – czyli o tym, jak szerokie uprawnienia przysługują fotografowi z powodu jego szczególnej więzi z utworem.


FOTOGRAFIA – PRZEDMIOT PRAWA AUTORSKIEGO

Zanim przejdziemy do konkretów, musimy przybliżyć sobie podstawowe założenia. Fotografia podlega uregulowaniom zawartych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Continue reading

ZRZESZAĆ czy DELEGALIZOWAĆ?

Nie milkną echa po kontrowersyjnym materiale Superwizjera wyemitowanym w stacji TVN, którego bohaterami są członkowie stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Obraz współczesnych neonazistów wywołał dyskusję na temat przejawów nienawiści, propagowania treści faszystowskich i konieczności podjęcia walki z takimi zachowaniami. Stanowisko w sprawie zajęli nawet Prezydent RP i Prezes Rady Ministrów, a specjalną informację w Sejmie wygłosił Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Postuluje się, że należy dążyć do delegalizacji tego typu organizacji.  Czy w świetle prawa jest to jednak w ogóle możliwe?


PO PIERWSZE: KONSTYTUCJA

Prawo do zrzeszania, wyrażone w art. 58 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi jedną z podstaw społeczeństwa obywatelskiego. Continue reading

Czego nie wiemy o umowie najmu? #3

Do najbardziej popularnych mitów dotyczących najmu, należą kwestie związane z rozwiązaniem umowy i zatrzymaniem kaucji zabezpieczającej. O tym, dlaczego nie można rozwiązać umowy najmu zawartej na czas oznaczony, a także – traktować kaucji jak sankcję za wyprowadzenie się z lokalu, w dzisiejszym artykule.

Przed lekturą niniejszego tekstu zachęcamy do zapoznania się z wcześniejszymi publikacjami z tej tematyki (#1 i #2) oraz pobranie przygotowanego przez nas, darmowego wzoru umowy.


§ 7 – kaucja

Ogólna zasada, wyrażona w art. 675 § 1 Kodeksu cywilnego, nakłada na Najemcę obowiązek zwrotu przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym. Continue reading

#ZamachLipcowy

W ostatnich dniach Sejm przegłosował zmianę dwóch istotnych, z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwości, ustaw – o Krajowej Radzie Sądownictwa i Prawo o ustroju sądów powszechnych. Idąc za ciosem, przedłożono poselski projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. Powiedzmy wprost: realizacja zawartych w nim propozycji, to zagrożenie dla ostatnich oddechów demokracji w naszym kraju.


Wartość, jaką niesie za sobą niezależny i niezawisły wymiar sprawiedliwości, jest nie do ocenienia. Continue reading

Czego nie wiemy o umowie najmu? #2

Rozważania teoretyczne za nami. Czas przejść do konkretów, dlatego przedstawiamy przykładowy wzór umowy najmu i szczegółowo omawiamy każdy z jego zapisów. Ponieważ zawsze należy mieć świadomość treści podpisywanej umowy, zachęcamy do lektury i korzystania ze wzoru.

Poniższy tekst bazuje na sporządzonym przez nas darmowym wzorze umowy najmu, który pobrać można TUTAJ. Zaznaczamy, iż wzór ten ma charakter standardowej, nieskomplikowanej umowy o najem lokalu mieszkalnego. Prosimy jednak pamiętać, że w każdym przypadku warto indywidualnie kształtować prawa i obowiązki.

Podstawowe kwestie dotyczące stosunku najmu – uregulowane w art. 659-692 Kodeksu cywilnego – zostały przez nas opisane w poprzednim tekście, dostępnym tutaj.


Komparycja

Każda umowa rozpoczyna się od określenia daty i miejsca jej zawarcia, oraz – co niezwykle ważne – Stron składających oświadczenia woli. Continue reading

Czego nie wiemy o umowie najmu?

Wynajem jest powszechną formą odpłatnego korzystania z rzeczy. Zgodnie z art. 659 Kodeksu cywilnego, przez umowę najmu, wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. W praktyce często nie są Państwo świadomi treści umowy, którą podpisujecie. Dlatego zapraszamy do lektury cyklu prawnego, w którym omówimy podstawowe kwestie związane z umową najmu.

Tytułem wstępu opiszemy najważniejsze elementy umowy najmu.


Przedmiot umowy najmu

Istotą umowy najmu jest oddanie do dyspozycji innej osoby pewnej rzeczy – zwanej przedmiotem najmu. Nic więc dziwnego, że przedmiot najmu warto określić jak najdokładniej. Co to znaczy? Continue reading

Pacta sunt servanda #4

Czas pokrótce omówić, jakie obowiązki ciążą na zamawiającym wykonanie remontu. Kiedy powinniśmy zapłacić wynagrodzenie? Kiedy przedawniają się nasze roszczenia? O tym w dzisiejszym – ostatnim z całego cyklu – artykule.

Przed lekturą zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi artykułami z zakresu poruszanej tu tematyki: #1, #2 i #3.


Wynagrodzenie

Podstawowym obowiązkiem zamawiającego (klienta) jest zapłata wynagrodzenia. Wynika to z definicji stosunku prawnego, jakim jest umowa o dzieło. Nie ma przy tym znaczenia, w jaki sposób wynagrodzenie takie zostało określone – czy kosztorysowo, czy ryczałtowo.

Co ważne, już na etapie ustalania wysokości wynagrodzenia warto dokładnie określić sposób rozliczenia się z wykonawcą. Kiedy należy uiścić wynagrodzenie? Continue reading

Pacta sunt servanda #3

W poprzednich tekstach przedstawiliśmy Państwu skutki niewykonania i niewłaściwego wykonania zobowiązania. Cofnijmy się jednak do momentu, od którego de facto zależy sytuacja klienta w przypadku wadliwie wykonanego remontu – do chwili ustalania treści umowy. W jaki sposób określić wynagrodzenie? Kto powinien dostarczyć materiał? I jak się później rozliczyć?

Przed dalszą lekturą zachęcamy do zapoznania się z materiałem zawartym tutaj: #1 i #2.


Rodzaj umowy 

Poprzednie artykuły przedstawiały ogólne zasady dochodzenia roszczeń na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Należy mieć jednak świadomość, że Kodeks cywilny reguluje w sposób szczególny niektóre kontrakty, na podstawie których powstaje stosunek prawny. Continue reading