Klienci indywidualni

Pomoc doraźna i długoterminowa osób prywatnych i przedsiębiorców – konsultacje, opinie prawne oraz kompleksowe prowadzenie spraw, w tym zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji publicznej na terenie całego kraju, z zakresu:

 1. Prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
   • odszkodowanie z OC i AC – egzekwowanie odszkodowań z tytułu szkody częściowej oraz szkody całkowitej w pojeździe, prowadzenie postępowań związanych z najmem pojazdu zastępczego, prowadzenie korespondencji przedprocesowej z ubezpieczycielem;
   • odszkodowanie z umów dobrowolnych – egzekwowanie odszkodowań z tytułu kar umownych, zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, przygotowywanie wezwań do zapłaty i właściwych pism przedprocesowych;
   • zadośćuczynienie – zadośćuczynienie za krzywdę oraz za śmierć osoby bliskiej w związku z wypadkiem komunikacyjnym, błędem w sztuce lekarskiej, uszkodzeniem ciała, zdarzeniami wynikającymi z umowy ubezpieczenia;
   • prawo pracy – ochrona pracodawcy i pracownika, z uwzględnieniem roszczeń z tytułu wynagrodzenia, dyskryminacji i mobbingu i zagadnień związanych z zakończeniem stosunku pracy; 
   • prawo spadkowe – zagadnienia związane z szeroko rozumianą sytuacją rodziny i spadkobierców po śmierci osoby bliskiej,  testamentem, dziedziczeniem ustawowym, roszczenia z tytułu zachowku, zapisu i polecenia; prowadzenie postępowań związanych z dziedziczeniem małoletnich;
   • prawo rodzinne – prowadzenie spraw związanych z ustaleniem ojcostwa, władzą rodzicielską, wysokością alimentów, rozwodem i separacją;
   • umowy cywilnoprawne – sporządzanie i egzekucja roszczeń wynikających z umów  najmu, dzierżawy, pożyczki, użyczenia, darowizny, sprzedaży, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, leasingu, przewozu i innych umów.

2. Prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem:

   • spraw socjalnych – w tym z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
   • spraw inwestycyjno-budowlanych – w tym z zakresu uzyskania pozwolenia na budowę, prowadzenia procedury legalizacji samowoli budowlanej.