Klienci indywidualni

Pomoc doraźna i długoterminowa osób prywatnych i przedsiębiorców – konsultacje, opinie prawne oraz kompleksowe prowadzenie spraw, w tym zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji publicznej na terenie całego kraju, z zakresu:

 1. Prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
   • odszkodowanie – szkoda częściowa oraz szkoda całkowita w pojeździe, najem pojazdu zastępczego, regres nietypowy, odszkodowanie za zdarzenie objęte dobrowolną umową ubezpieczenia;
   • zadośćuczynienie – zadośćuczynienie za krzywdę w związku z uszkodzeniem ciała oraz za śmierć osoby bliskiej w związku z wypadkiem komunikacyjnym, zadośćuczynienie za krzywdę spowodowaną błędem w sztuce lekarskiej; zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych;
   • sporządzanie umów cywilnoprawnych –umowa najmu (także najem okazjonalny), dzierżawa (także gruntów rolnych), pożyczka, użyczenie, darowizna, sprzedaż, umowa o dzieło, umowa zlecenia (także o świadczenie usług), umowa o roboty budowlane, umowa przewozu i inne.
   • roszczenia z umów cywilnoprawnych – niewykonanie zobowiązania, niewłaściwe wykonanie zobowiązania, doradztwo z zakresu wypowiedzenia umowy, odstąpienia od umowy, oceny ważności umowy, prowadzenie postępowań o zapłatę kary umownej;
   • prawo pracy – ochrona pracownika z uwzględnieniem roszczeń z tytułu wynagrodzenia, dyskryminacji, mobbingu i zagadnień związanych z zakończeniem stosunku pracy; ochrona kobiet w ciąży;
   • prawo spadkowe– pomoc prawna po śmierci osoby bliskiej, w tym proponowanie właściwych rozwiązań oraz ocena zagadnień – dziedziczenie ustawowe, testament, zachowek, zapis, polecenie; prowadzenie postępowań: uchylenie się od oświadczenia spadkowego, prowadzenie postępowań związanych z odrzuceniem spadku przez małoletnich – w tym uzyskiwanie zgody na odrzucenie spadku przez małoletniego;
   • postępowanie przed ZUS i KRUS – zagadnienia związane ze świadczeniami, emeryturami, rentami.
  •  

2. Prawa rodzinnego – z uwagi na ładunek emocjonalny i konieczność właściwego zrozumienia sytuacji całej rodziny, zapewniamy odpowiedzialną pomoc podczas całego postępowania, w tym stały kontakt (także w sytuacjach nagłych) i osobiste stawiennictwo na rozprawach radcy prawnego, któremu powierzyli Państwo swoją sprawę, z zakresu spraw o:

   • rozwód;
   • separację;
   • ograniczenie władzy rodzicielskiej;
   • pozbawienie władzy rodzicielskiej;
   • ustalenie alimentów;
   • podwyższenie alimentów;
   • obniżenie alimentów;
   • ustalenie kontaktów z małoletnim;
   • zakaz kontaktów z małoletnim;
   • podział majątku wspólnego;
   • ustalenie ojcostwa.

3. Upadłości konsumenckiej – z uwzględnieniem wstępnej analizy sytuacji finansowej Klienta, sporządzeniem wniosku i reprezentowaniem przed Sądem upadłościowym.

4. Prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem:

   • postępowań przed Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) – pomoc z zakresu zagadnień związanych z dopłatami rolnymi;
   • postępowań w sprawach osób dotkniętych tzw. ustawą dezubekizacyjną;
   • legalizacji pobytu cudzoziemców, uzyskiwania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców;
   • spraw socjalnych – w tym z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
   • spraw inwestycyjno-budowlanych– w tym z zakresu uzyskania pozwolenia na budowę, prowadzenia procedury legalizacji samowoli budowlanej.