Tajemnica zawodowa

Wartością szczególnie dla nas ważną jest zachowanie w tajemnicy zawodowej wszelkich udzielonych przez Państwa informacji. Radca prawny to zawód zaufania publicznego, a obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej został nałożony na nas przepisami prawa.

Ważne jest, aby rozpoczynając współpracę z nami, czuli Państwo bezpieczeństwo, że nasze rozmowy pozostają w zaufaniu.

To dlatego na łamach naszej strony internetowej oraz w mediach społecznościowych nie zamieszczamy szczegółowych informacji na temat osób, z którymi współpracowaliśmy lub współpracujemy. Wszelkie wpisy również właściwie anonimizujemy.


Podstawa prawna: art. 15 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego:

1. Radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystkie informacje dotyczące klienta i jego spraw, ujawnione radcy prawnemu przez klienta bądź uzyskane w inny sposób w związku z wykonywaniem przez niego jakichkolwiek czynności zawodowych, niezależnie od źródła tych informacji oraz formy i sposobu ich utrwalenia (tajemnica zawodowa).
2. Tajemnica zawodowa obejmuje również wszelkie tworzone przez radcę prawnego dokumenty oraz korespondencję radcy prawnego z klientem i osobami uczestniczącymi w prowadzeniu sprawy – powstałe dla celów związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.
3. Tajemnicą zawodową objęte są także informacje ujawnione radcy prawnemu przed podjęciem przez niego czynności zawodowych, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że ujawnienie nastąpiło dla potrzeb świadczenia pomocy prawnej i uzasadnione było oczekiwaniem, że radca prawny będzie ją świadczył.