Czas na eksmisję

Krótka historia o tym, co łączy obywateli Ukrainy i właścicieli lokali mieszkalnych w Polsce, czyli dlaczego covidowy zakaz eksmisji trwał tak długo.


PODSTAWOWA ŚCIEŻKA PRAWNA

Obowiązkiem najemcy jest zapłata czynszu. Jeżeli najemca nie płaci właścicielowi, umowę można wypowiedzieć. Co zrobić w sytuacji, gdy pomimo tego najemca nie chce opuścić lokalu? Należy złożyć tzw. pozew o wydanie i opróżnienie lokalu (nazwijmy go potocznie: pozwem o eksmisję). Jeżeli sąd wydał wyrok nakazujący eksmisję, a najemca nadal nie opuszczał lokalu, występowaliśmy o nadanie klauzuli wykonalności, a następnie kierowaliśmy sprawę do komornika, który doprowadzał do wykonania wyroku. To takie telegraficzne uproszczenie ścieżki prawnej chroniącej prawo własności. Continue reading

8 najczęstszych błędów popełnianych przez świadków

Wakacyjny strój. Kierowanie wypowiedzi do radcy prawnego. Brak wnioskowania o zwrot poniesionych kosztów. To tylko kilka z niewłaściwych zachowań świadków, z którymi mamy do czynienia od wielu lat. Poniżej prezentujemy Państwu naszą listę spostrzeżeń na temat najczęstszych błędów popełnianych przez świadków.


1. NIEODPOWIEDNI UBIÓR

Niedawno w jednym z sądów ukarano świadka grzywną z powodu niewłaściwego ubioru. Świadek założył krótkie spodenki na rozprawę i choć wydawać by się mogło, że upał uzasadniał taki wybór, sąd stwierdził, iż takie zachowanie narusza szacunek sądu, który należy okazywać mową, gestem oraz odpowiednim strojem. Continue reading

Stawiennictwo świadka w sądzie w dobie pandemii COVID-19

Panująca sytuacja epidemiczna wymogła wdrożenie szczególnych procedur w sądach. Dość wskazać, że przy wejściu do budynku weryfikacji podlegają dane osobowe, a następnie mierzona jest temperatura i dezynfekowane dłonie. O czym jeszcze warto wiedzieć z perspektywy świadka w dobie pandemii COVID-19?


CHOROBA, KWARANTANNA, KONTAKT Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ

Po pierwsze: zdrowie jest najważniejsze. Osoby wezwane w charakterze świadka powinny stawić się w sądzie, jest to oczywiste i potrzebne, celem sprawnego procedowania przez sąd. Nie ma jednak charakteru bezwzględnego –  zasadą jest, że jeśli stan zdrowia uniemożliwia świadkowi wykonanie obowiązku, powinien poinformować o tym sąd. Continue reading

Przyrzekam uroczyście, że będę mówił szczerą prawdę – czyli o przebiegu rozprawy z perspektywy świadka

Złożenie wniosku o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka jest jednym z podstawowych wniosków dowodowych w procedurze cywilnej. Składamy go, chcąc wykazać swoje stanowisko zgodnie z zasadą ciężaru dowodu i mamy nadzieję, że świadek stawi się na rozprawie i udzieli odpowiedzi na pytania. Jednak dla osób nieobcujących z sądem, wykonanie obowiązku stawiennictwa często wiąże się z silnymi emocjami, m.in. stresem spowodowanym nową sytuacją i niewiedzą, co się wydarzy. Jak zatem wygląda rozprawa i czego świadek może spodziewać się w jej toku?


ODEBRALIŚMY WEZWANIE

W pierwszej kolejności dochodzi do doręczenia wezwania do stawiennictwa. Treść tego dokumentu wynika z przepisów procedury cywilnej. Zgodnie z art. 262 k.p.c., Sąd, wzywając świadka, wymieni w wezwaniu imię, nazwisko i zamieszkanie wezwanego, miejsce i czas przesłuchania, nazwiska stron i przedmiot sprawy oraz zwięzłą osnowę przepisów o karach za pogwałcenie obowiązków świadka, a ponadto o zwrocie wydatków koniecznych, związanych ze stawiennictwem do sądu, oraz o wynagrodzeniu za utratę zarobku. Continue reading

Stanowisko ws. wyroku TK sygn. akt K 1/20

W ubiegłym tygodniu opublikowano uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego, że przepis pozwalający na przerwanie ciąży, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby, jest sprzeczny z Konstytucją. Oznacza to, że po ponad trzech miesiącach od ogłoszenia tego kontrowersyjnego i trudnego wyroku, wreszcie mamy możliwość zapoznania się z argumentacją, która doprowadziła do takiego orzeczenia.

Nas ona nie przekonuje.

Dlaczego? Continue reading

CASE STUDY: SPÓŁKA JAWNA W 24 GODZINY

Niedawno zgłosili się do nas Klienci, którym zależało na szybkim rozpoczęciu działalności gospodarczej w możliwie prostej formie prawnej, która pozwalałaby im na podstawowe zabezpieczenie ich wzajemnych interesów (jako wspólników), pozostawiając jednocześnie możliwie dużą swobodę w prowadzeniu biznesu.

Naturalnym wyborem wydaje się być w takim przypadku założenie ciągle dość popularnej spółki jawnej. Continue reading

OJCIEC FOTOGRAFII

Prawo autorskie: prawo po stronie fotografa, część I

Zdjęcia wykonane przez fotografa, co do zasady podlegają ochronie wynikającej z prawa autorskiego.  Poniżej kilka słów o osobistych, niezbywalnych prawach autorskich do utworu – czyli o tym, jak szerokie uprawnienia przysługują fotografowi z powodu jego szczególnej więzi z utworem.


FOTOGRAFIA – PRZEDMIOT PRAWA AUTORSKIEGO

Zanim przejdziemy do konkretów, musimy przybliżyć sobie podstawowe założenia. Fotografia podlega uregulowaniom zawartych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Continue reading

ZRZESZAĆ czy DELEGALIZOWAĆ?

Nie milkną echa po kontrowersyjnym materiale Superwizjera wyemitowanym w stacji TVN, którego bohaterami są członkowie stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Obraz współczesnych neonazistów wywołał dyskusję na temat przejawów nienawiści, propagowania treści faszystowskich i konieczności podjęcia walki z takimi zachowaniami. Stanowisko w sprawie zajęli nawet Prezydent RP i Prezes Rady Ministrów, a specjalną informację w Sejmie wygłosił Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Postuluje się, że należy dążyć do delegalizacji tego typu organizacji.  Czy w świetle prawa jest to jednak w ogóle możliwe?


PO PIERWSZE: KONSTYTUCJA

Prawo do zrzeszania, wyrażone w art. 58 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi jedną z podstaw społeczeństwa obywatelskiego. Continue reading

Czego nie wiemy o umowie najmu? #3

Do najbardziej popularnych mitów dotyczących najmu, należą kwestie związane z rozwiązaniem umowy i zatrzymaniem kaucji zabezpieczającej. O tym, dlaczego nie można rozwiązać umowy najmu zawartej na czas oznaczony, a także – traktować kaucji jak sankcję za wyprowadzenie się z lokalu, w dzisiejszym artykule.

Przed lekturą niniejszego tekstu zachęcamy do zapoznania się z wcześniejszymi publikacjami z tej tematyki (#1 i #2) oraz pobranie przygotowanego przez nas, darmowego wzoru umowy.


§ 7 – kaucja

Ogólna zasada, wyrażona w art. 675 § 1 Kodeksu cywilnego, nakłada na Najemcę obowiązek zwrotu przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym. Continue reading

#ZamachLipcowy

W ostatnich dniach Sejm przegłosował zmianę dwóch istotnych, z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwości, ustaw – o Krajowej Radzie Sądownictwa i Prawo o ustroju sądów powszechnych. Idąc za ciosem, przedłożono poselski projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. Powiedzmy wprost: realizacja zawartych w nim propozycji, to zagrożenie dla ostatnich oddechów demokracji w naszym kraju.


Wartość, jaką niesie za sobą niezależny i niezawisły wymiar sprawiedliwości, jest nie do ocenienia. Continue reading

Czego nie wiemy o umowie najmu? #2

Rozważania teoretyczne za nami. Czas przejść do konkretów, dlatego przedstawiamy przykładowy wzór umowy najmu i szczegółowo omawiamy każdy z jego zapisów. Ponieważ zawsze należy mieć świadomość treści podpisywanej umowy, zachęcamy do lektury i korzystania ze wzoru.

Poniższy tekst bazuje na sporządzonym przez nas darmowym wzorze umowy najmu, który pobrać można TUTAJ. Zaznaczamy, iż wzór ten ma charakter standardowej, nieskomplikowanej umowy o najem lokalu mieszkalnego. Prosimy jednak pamiętać, że w każdym przypadku warto indywidualnie kształtować prawa i obowiązki.

Podstawowe kwestie dotyczące stosunku najmu – uregulowane w art. 659-692 Kodeksu cywilnego – zostały przez nas opisane w poprzednim tekście, dostępnym tutaj.


Komparycja

Każda umowa rozpoczyna się od określenia daty i miejsca jej zawarcia, oraz – co niezwykle ważne – Stron składających oświadczenia woli. Continue reading

Czego nie wiemy o umowie najmu?

Wynajem jest powszechną formą odpłatnego korzystania z rzeczy. Zgodnie z art. 659 Kodeksu cywilnego, przez umowę najmu, wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. W praktyce często nie są Państwo świadomi treści umowy, którą podpisujecie. Dlatego zapraszamy do lektury cyklu prawnego, w którym omówimy podstawowe kwestie związane z umową najmu.

Tytułem wstępu opiszemy najważniejsze elementy umowy najmu.


Przedmiot umowy najmu

Istotą umowy najmu jest oddanie do dyspozycji innej osoby pewnej rzeczy – zwanej przedmiotem najmu. Nic więc dziwnego, że przedmiot najmu warto określić jak najdokładniej. Co to znaczy? Continue reading

Pacta sunt servanda #4

Czas pokrótce omówić, jakie obowiązki ciążą na zamawiającym wykonanie remontu. Kiedy powinniśmy zapłacić wynagrodzenie? Kiedy przedawniają się nasze roszczenia? O tym w dzisiejszym – ostatnim z całego cyklu – artykule.

Przed lekturą zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi artykułami z zakresu poruszanej tu tematyki: #1, #2 i #3.


Wynagrodzenie

Podstawowym obowiązkiem zamawiającego (klienta) jest zapłata wynagrodzenia. Wynika to z definicji stosunku prawnego, jakim jest umowa o dzieło. Nie ma przy tym znaczenia, w jaki sposób wynagrodzenie takie zostało określone – czy kosztorysowo, czy ryczałtowo.

Co ważne, już na etapie ustalania wysokości wynagrodzenia warto dokładnie określić sposób rozliczenia się z wykonawcą. Kiedy należy uiścić wynagrodzenie? Continue reading

Pacta sunt servanda #3

W poprzednich tekstach przedstawiliśmy Państwu skutki niewykonania i niewłaściwego wykonania zobowiązania. Cofnijmy się jednak do momentu, od którego de facto zależy sytuacja klienta w przypadku wadliwie wykonanego remontu – do chwili ustalania treści umowy. W jaki sposób określić wynagrodzenie? Kto powinien dostarczyć materiał? I jak się później rozliczyć?

Przed dalszą lekturą zachęcamy do zapoznania się z materiałem zawartym tutaj: #1 i #2.


Rodzaj umowy 

Poprzednie artykuły przedstawiały ogólne zasady dochodzenia roszczeń na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Należy mieć jednak świadomość, że Kodeks cywilny reguluje w sposób szczególny niektóre kontrakty, na podstawie których powstaje stosunek prawny. Continue reading

Kodeks urbanistyczno-budowlany w konsultacjach

Kiedy w marcu 2015 roku nowelizowano Prawo budowlane, wyraziliśmy nasze rozczarowanie, że ustawodawca po raz kolejny zamiast kompleksowej regulacji procesu budowlanego, serwuje jedynie skromną zmianę.

30 września 2016 r. (1,5 roku później!) pojawiło się światełko w tunelu: Minister Infrastruktury i Budownictwa skierował do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego – obszernego aktu mającego w przyszłości stanowić fundament prawny procesów inwestycyjnych w Polsce.

Dokument zawiera ponad 600 artykułów i jego analiza stanowi nie lada wyzwanie – nam pozostaje więc lektura, a Państwu – trzymanie kciuków za szybką legislację i wreszcie dobre prawo budowlane!

Nasz tekst z marca 2015 roku znajdziecie Państwo tutaj.

Pacta sunt servanda #2

Zwykle ekipa remontowa to znajomi znajomego i odnośnie wszystkiego można się dogadać.  Dlaczego mielibyśmy sporządzać umowę? No właśnie dlatego, że głównie z takich relacji powstają problemy prawne. Ekipa opóźnia rozpoczęcie prac, potem przedłuża remont w nieskończoność, finalnie kładzie kafelki krzywo, a podłoga skrzypi. W poprzednim tekście wyjaśnialiśmy, na czym polega zasada pacta sunt servanda. Czas przedstawić konkrety.

Przed lekturą zachęcamy do zapoznania się z naszą poprzednią publikacją, której tekst znajduje się tutaj.


Elementy podstawowe umowy

Warunkiem odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest istnienie między stronami ważnej umowy. Pamiętajmy, że to w naszym interesie jest, aby taka umowa została sporządzona. Continue reading

Pacta sunt servanda

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania generuje obowiązek naprawienia szkody

Czas na remont. Zamawiamy ekipę, przedstawiamy wizję naszego nowego mieszkania i czekamy na efekty prac. Niestety, te nie zawsze są zadowalające. Scenariusz, w którym zobowiązany – w tym przypadku ekipa remontowa – niewłaściwie wykonuje remont to scenariusz aż nazbyt popularny. Jakie prawa przysługują poszkodowanemu?

Regułą, która obowiązuje w prawie cywilnym, a w szczególności w prawie kontraktowym, jest zasada pacta sunt servanda. Ta paremia, zgodnie z którą „umów powinno się dotrzymywać”, przyświeca wszystkim czynnościom prawnym. Decydując się na przykładowy remont, ale też na zaciągnięcie każdego innego zobowiązania, wychodzimy z założenia, że każda ze stron wywiąże się ze swoich obowiązków. Jednak nie zawsze taki optymistyczny scenariusz się spełnia. Wówczas warto mieć świadomość prawną, jak kształtuje się sytuacja obu stron. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z cyklem materiałów dotyczących niewykonania i nienależytego wykonania umowy. Zacznijmy od przybliżenia ogólnej zasady z art. 471 k.c., który ochroni poszkodowanego. Continue reading